Městský úřad

Kompletní seznam agendy úřadu na portálu veřejné správy

Adresa úřadu:

Městský úřad Velký Šenov
Mírové náměstí 342
407 78 Velký Šenov

 

telefon:

+ 420 412 391 450
+ 420 391 381, 383 – 4

fax:

+ 420 412 391 451

datová schránka:

ea6bang

e-podatelna: mesto@velkysenov.cz

oficiální www stránka: http://www.velkysenov.cz//

úřední hodiny:

pondělí, středa 7.30-11.30 12.30-16.30
pátek 7.30-11.30 12.30-14.30

IČO: 00261734
DIČ: CZ00261734                                                                                                         dnem 01.07.2009 se město Velký Šenov stalo  plátcem DPH jen v určitých specifických činnostech dle zákona o DPH v platném znění.
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Fakturační adresa:  Město Velký Šenov, Mírové nám. 342, 407 78 Velký Šenov

POZOR ZMĚNA ČÍSLA ÚČTU:            921398359/0800

 

Starostka města: Mgr. Marcela Boháčová
mobil: 724 143 730
telefon: 412 391 009

starostka@velkysenov.cz

Místostarosta města: Bc. Karel Hanisch
mobil: 724 100 985
telefon: 412 391 450 - klapka 5

mistostarosta@velkysenov.cz

odbor vnitřní a veřejné správy

 • evidence obyvatel
 • matriční doklady – rodné,oddací,úmrtní listy
 • ověřování podpisů a listin
 • změna jména a příjmení
 • vyřizování státního občanství
 • výpis z rejstříku trestů
 • zajišťování voleb, sčítání lidu apod.
 • prvotní doklady účetnictví
 • odpadové hospodářství včetně evidence podle druhů a kategorií
 • zpracování hlášení o odpadech
 • kontrolu využívání systému likvidace odpadu zavedeném v obci
 • správu poplatků a daní, jejich vyměření, evidenci, vymáhání
 • bytová politika (evidence žádostí o byt, spolupráce s bytovou komisí)
 • spolupráce s komisí pro občanské záležitosti, sociální komisí
 • spisové agendy MěÚ
 • evidence usnesení ZM a RM, vyhlášek a nařízení, zápisů komisí RM a výborů ZM
 • evidence došlé a odeslané pošty
 • evidence stížností občanů, připomínek a petic
 • provoz telefonní ústředny
 • informační služby MěÚ
 • archivní práce MěÚ
 • sociální péče zajišťované obcí, zaměřené na péči o rodinu a dítě, staré občany, zdravotně postižené občany apod. 
 • podatelna

Světla Pánková, Jiří Nozar, DiS.
telefon: 412 391 450 - klapka 0
matrika@velkysenov.cz, pankova@velkysenov.cz, nozar@velkysenov.cz

ekonomický odbor

 • dodržování zásad finanční politiky, evidence majetku města a jeho hospodaření 
 • opatření k efektivnějšímu využití fin. a mat. zdrojů 
 • kontrola a dodržování rozpočtových pravidel na MěÚ i ostatních org. města
 • sestavení rozpočtu města, finančních plánů, ukazatelů apod.
 • návrh rozpočtových změn a jejich provedení
 • finanční vypořádání MěÚ a org. města
 • plnění plánu financování investiční výstavby
 • vedení účetnictví, účetních výkazů
 • zpracování závěrečného účtu hospodaření města
 • evidence a kontrola cestovních dokladů a účtů
 • mzdová agenda, výplata mezd a OON, evidenční listy apod.
 • operativní evidence a statistika MěÚ
 • zpracování inventur majetku města 

Hlavní ekonom: Dana Fockeová
telefon: 412 391 383
financni@velkysenov.cz; fockeova@velkysenov.cz

odbor výstavby a životního prostředí,majetkoprávní – VaŽPM

 • ohlašování stavebních úprav a udržovacích prací, stavební dozor 
 • územně plánovací dokumentace a podklady 
 • správa majetku v souladu s platnými předpisy
 • zabezpečení údržby a opravy majetku města a jeho ochrany
 • návrh na pojištění majetku města, aktualizace smluv
 • uplatnění pojistné události při likvidaci škod
 • zpracování nájemní smlouvy na nebytové prostory
 • inventarizace, na jejíchž základě organizuje a řídí likvidaci nepoužitelného a odprodej nepotřebného majetku města
 • analýza příčiny škod, poškození majetku, jejich odstranění a náprava
 • na úseku požární ochrany zabezpečuje provádění preventivních požárních kontrol ve všech objektech města, vede požární knihu MěÚ
 • ověřování faktury za nákupy majetku města
 • zpracování podkladů pro evidenci majetku města a jeho inventarizaci
 • chod a provoz domovních kotelen, včetně kontrol, revizí kotlů, komínů, el.instalace, hromosvodů
 • vnitřní stavební práce, oprava, údržba, rekonstrukce, výstavba
 • investiční činnost, projekty, VŘ, návrhy smluv, realizace, ve stanoveném rozsahu s působností silničního spr. úřadu
 • ochrana ovzduší, věřejné zeleně, přírody a krajiny
 • vyměřování poplatků za znečištění ovzduší u malých zdrojů, vede jejich evidenci, provádí kontrolu
 • naplnění veterinárního zákona
 • státní správa na úseku ochrany ovzduší dle platných zákonů
 • státní správa na úseku ochrany přírody a krajiny dle platných zákonů
 • státní správa na úseku odpadového hospodářství dle platných zákonů
 • státní správa na úseku zeměděl. půdního fondu dle platných zákonů
 • činnost v rozsahu vymezeném živnostenským zákonem, týkající se živností volných kromě živností provozovaných prům. způsobem, vedením předepsané dokumentace, kontroly a ukládání pokut za porušení vyplývajících ze zákona v samostatné působnosti
 • provádění kontrol ve smyslu obch. zákoníku, dodržování hygienických podmínek prodeje
 • nakládání a obhospodařování majetku obce, jeho inventarizaci, revize a zhodnocování
 • zpracování dokladů pro převody nemovitého majetku včetně kupních smluv, zápisů do KN
 • vedení veškeré evidence nemovitého majetku města a jeho inventarizaci
 • spolupráce s ost. odd. MěÚ
 • správa vodního hospodářství, zemědělství, lesnictví a myslivosti
 • úprava vlastnických vztahů, zmírnění majet. křivd dle zákona č. 195/93 Sb. "O půdě" v platném znění  

Pověřena vedením odboru: Petra Kratochvílová, DiS. - telefon: 412 391 384,
e-mail: kratochvilova@velkysenov.cz
Bc. Pavel Gall - telefon: 412 391 450 - klapka 7,
e-mail: gall@velkysenov.cz
Bc. Jana Kuchařová, DiS.
e-mail: kucharova@velkysenov.cz
stavebni@velkysenov.cz
zivotni@velkysenov.cz

Kalendář akcí

Přihlaste se

Z důvodu GDPR již není možno provozovat diskusi na webových stránkách města Velký Šenov.

Anketa

Zajímá nás co si myslíte, účastněte se pravidelně anket a pomozte nám vylepšovat naše město.

Kulturní centrum Velký Šenov
Šenovské noviny
Odpady v obci


Od října bude zahájen „zimní svoz směsného komunálního odpadu“. Znamená to, že popelnice s kombinovanými (žlutými) známkami budou sváženy každý týden (úterý).

 

Příští svoz separovaného odpadu a bioodpadu

Pondělí 30.09.2019
Pondělí 14.10.2019

***

Sběrný dvůr otevřen

Adresa: Šluknovská 600, Velký Šenov

Sobota 28.09.2019
zavřeno - státní svátek

Úterý 01.10.2019
od 8:00 do 12:00

Čtvrtek 03.10.2019
od 12:00 do 16:00

Sobota 05.10.2019
od 8:00 do 12:00

Úterý 08.10.2019
od 8:00 do 12:00

Čtvrtek 10.10.2019
od 12:00 do 16:00

Sobota 12.10.2019
od 8:00 do 12:00

***

Motivační program v separaci odpadu

Svozová trasa pro tříděný odpad

Svozový kalendář odpadu pro rok 2019

***

 
Kovošrot

Adresa: Šluknovská (u č.p. 445) 407 78, Velký Šenov

Zimní otevírací doba:

pondělí, středa, pátek:

12:00-16:00 hod.

úterý, čtvrtek, sobota:

9:00-12:00 hod.

Výkup veškerého železa a barevných kovů, kompletních autovraků (provádí se ekologická likvidace vozidel), el. motorů, automotorů, katalyzátorů, počítačových desek a autobaterií.
Dále lze zde bezplatně odevzdat i veškerý elektroodpad (televizory, monitory, ledničky, tiskárny, baterie a další).

©Copyright město Velký Šenov | Email: nozar@velkysenov.cz | Telefon: 412 391 450 |

Rychlá navigace: Městský úřad | Úřední deska

město Velký Šenov